Dostęp do informacji publicznej - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa II

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej został określony w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KRP Warszawa II, należy zwrócić się z wnioskiem o jej udostępnienie. Przedmiotowy wniosek, który nie wymaga uzasadnienia, może zostać złożony następująco: 

  •  przesłany listem tradycyjnym na adres:

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II;

ul. Malczewskiego 3/5/7; 02-617 Warszawa

  • przesłany w formie elektroniczne na adres poczty elektronicznej:

             oficer.prasowy.krp2@ksp.policja.gov.pl

  • przesłany fax-em na numer:

             (022) 603-18-25

  • dostarczony osobiście do budynku KRP Warszawa II.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) nie znajduje zastosowania.

Dodatkowo pragniemy zaznaczyć, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

Zainteresowany ma także prawo do uzyskania informacji przetworzonej, która to stanowi szczególną kategorię informacji udostępnianych na wniosek. Informacja ta jest w postaci zagregowanej, syntetycznej lub analitycznej i udostępniana jest w takim zakresie w jakim jest to istotne dla interesu publicznego, czyli dla ogółu obywateli. Wnioskodawca winien uzasadnić „szczególną istotność dla interesu publicznego”. Brak tej „szczególnej istotności” (brak uzasadnienia) stanowić może podstawę odmowy udostępnienia informacji, którą należy w tym celu przetworzyć.

Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 cytowanej ustawy. Jeżeli termin ten nie może być zachowany, podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na ochronę danych osobowych. Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach nie udostępnia informacji powszechnie dostępnych, udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej KWP Kielce lub dostępnych w publikowanych dokumentach urzędowych (akty prawne). Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej 

 

 

Metryczka

Data publikacji 12.05.2009
Data modyfikacji 24.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa II
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Oleksiak
Osoba udostępniająca informację:
Anna Oleksiak
Osoba modyfikująca informację:
Robert Koniuszy
do góry