RODO - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa II

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”,

dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:
 

1. Administratorem jest Komendant Rejonowy Policji Warszawa II :

- adres: ul. Malczewskiego 3/5/7, 02-617 Warszawa,
 

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa II sprawuje inspektor ochrony danych osobowych KRP Warszawa II:

- adres: ul. Malczewskiego 3/5/7, 02-617 Warszawa,

- e-mail: iod.krp2@ksp.policja.gov.pl

 

3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa II.

W KRP Warszawa II dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
 

4. Odbiorcy danych osobowych.

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.


5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

  • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
  • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji (zasady klasyfikacji oraz okres przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji).

7. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

Metryczka

Data publikacji 25.05.2018
Data modyfikacji 29.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa II
Osoba udostępniająca informację:
Robert Koniuszy
Osoba modyfikująca informację:
Robert Koniuszy
do góry