Skargi i wnioski - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa II

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków należących do kompetencji Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II realizowane jest przez Zespół ds. Kontroli Wydziału Ogólnego KRP Warszawa II, tel. 22 603-11-88

Podmioty uprawnione:
Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania administracyjnego, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą. Powszechny charakter instytucji skargi i wniosku powoduje, że mogą je składać obywatele niezależnie od posiadanego obywatelstwa, małoletni, organizacje społeczne, a nawet osoby nie dysponujące pełnią praw (ubezwłasnowolnieni, pozbawieni praw publicznych).


Przyjmowanie skarg i wniosków:


Komendant Rejonowy Policji Warszawa II lub jego Zastępcy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków, w każdy poniedziałek w godz. 15.00 – 17.00, w budynku Komendy Rejonowej Policji Warszawa II przy ulicy Malczewskiego 3/5/7.

Przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków kierowanych do Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II zajmują się codziennie funkcjonariusze Wydziału Ogólnego z Zespołu ds. Kontroli Komendy Rejonowej Policji w Warszawie. Wyznaczeni pracownicy tego Wydziału przyjmują interesantów, w imieniu Komendanta Rejonowego Policji w Warszawie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 08.00 – 14.00.

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z 2002 r. poz. 46) „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.

 

Skargi i wnioski składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy wnosić na adres:
Komenda Rejonowa Policji Warszawa II 
ul. Malczewskiego 3/5/7
02 – 617 Warszawa


W sprawie skarg i wniosków można również korespondować drogą internetową na adres:
mokotow@policja.waw.pl


Rozpatrywanie skarg i wniosków:


Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie jednostki.

Skargi są załatwiane w jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym, kończącym się zawiadomieniem skarżącego o sposobie ich załatwienia – stanowiskiem organu. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 poz. 46) - skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego (anonimowe) pozostawia się bez rozpoznania. Skarga przesłana drogą elektroniczną winna również zawierać w swej treści adres pocztowy do korespondencji, bowiem tylko na ten adres może zostać udzielona odpowiedź. Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić jej przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania. W przypadku skarg telefonicznych obywatele są informowani, że powinni zgłosić się osobiście lub przesłać skargę na piśmie, gdyż inaczej nie zostaną wszczęte czynności wyjaśniające, a zainteresowany nie otrzyma pisemnej odpowiedzi.

Skargi załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, w odniesieniu do parlamentarzystów i radnych w ciągu 14 dni. Za datę, od której liczy się powyższe terminy, należy uznać datę wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji, właściwej do jej załatwienia. Wnoszącego skargę informuje się o sposobie jej załatwienia. Takie zawiadomienie zawiera oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska osoby upoważnionej do załatwienia skargi. W powiadomieniu o odmownym załatwieniu skargi umieszcza się uzasadnienie faktyczne i prawne. W razie niemożności załatwienia skargi w powyższych terminach, na jednostce organizacyjnej Policji spoczywa obowiązek powiadomienia skarżącego o przyczynie zwłoki i wyznaczenia nowego terminu załatwienia skargi.
 

Metryczka

Data publikacji 12.05.2009
Data modyfikacji 13.08.2010
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa II
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Oleksiak
Osoba udostępniająca informację:
Anna Oleksiak
Osoba modyfikująca informację:
Anna Oleksiak
do góry